Shahrukh Khan - Details

Events

  • 2nd November 1965 - Birth